pureislam
35 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت ویراستار، ناظر
زبان : انگلیسی
سایتی انگلیسی زبان که در سه سطح به آموزش علوم اسلامی برای مخاطب غیر ایرانی می پردازد.